top of page
koffer

 ALGEMENE VOORWAARDEN 

I. BESTELPROCES

Laat je inspireren door onze online shop. In de Paintworkz webshop kan je artikelen aan je winkelmandje toevoegen door te klikken op 'In winkelmand', zonder enige aankoopverplichting. Vervolgens wordt de inhoud van je huidig winkelmandje weergegeven, hier kan je op ieder moment artikelen verwijderen en toevoegen. Klaar met winkelen? Kijk je bestelling altijd nog een keer na, let op de hoeveelheid, de juiste maat, en ga dan door naar de pagina voor betaling. Wij aanvaarden bancontact en betaling via overschrijving, de meest gebruikte betalingsmethoden. Na betaling sturen we je een bevestigingsmail van je bestelling. Wij gaan dan meteen aan de slag om je pakket voor te bereiden en te posten. Als alle bestelde items op voorraad zijn, ligt je bestelling binnen 7 dagen voor de deur.

 

Paintworkz streeft naar een transparante gebruikservaring en wil online shoppen makkelijk, inspirerend en leuk maken. Om je winkelervaring te optimaliseren verzoeken we je een account te maken op de site. Wij zullen je gegevens enkel gebruiken om informatie uit te wisselen over je bestelling, en nooit om reclame te sturen.

II. KLANTENSERVICE

Ik doe als individu mijn best om een zo volledig mogelijke klantenservice aan te bieden die simpel en klantvriendelijk is. Omdat ik het belangrijk vind de consument ook bij te staan na verkoop, kunnen alle klanten van Paintworkz gebruik maken van de klantenservice. 

 

Streven naar perfectie is mooi en mag, maar is praktisch onhaalbaar. In het geval je met een probleem of vraag zit tijdens of na je aankoop, dan kan je steeds terecht bij de Paintworkz klantenservice. De makkelijkste manier om contact te zoeken is om een mail te sturen naar infopaintworkz@gmail.com, je kan de klantenservice ook bereiken via facebook @Paintworkz, of siteleden kunnen ook rechtstreeks chatten via de website. Omschrijf in je bericht duidelijk je situatie en licht je probleem toe. Stuur ook altijd volgende gegevens mee: je volledige naam en ordernummer. Zo kan je een spoedig en duidelijk antwoord terug verwachten. Email wordt elke dag gelezen en binnen 48 uur beantwoord. Facebookberichten worden ook dagelijks nagekeken.

bestelproces
klantenservice
definities

III. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die vertegenwoordiger is van Paintworkz en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. Dag: werkdag;

IV. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

identiteit

Juffrouw Daisy Lenaerts, handelend onder de naam:

 

Paintworkz

 

Vestigingsadres:                                                                                                    

Sint-Appolonialaan 188a,                                                                                 

2400 Mol, Belgium                                                                                 

 

Postadres:

Vierhuizen 42,

2250 Olen, Belgium

 

Email adres:

infopaintworkz@gmail.com

 

Emails worden dagelijks bekeken en binnen 48 uur beantwoord. 

Communicatie via facebook is ook een mogelijkheid. @paintworkz

Of via live chat op de website.

 

Kruispuntbank van Ondernemingen: 0848617564

BTW-identificatienummer: BE08 486 175 64

toepasselijkheid

V. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
   

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
   

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
   

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

VI. HET AANBOD

aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
   

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
   

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  de prijs inclusief belastingen;
  de eventuele kosten van aflevering;
  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

overeenkomst

VII. DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
   

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
   

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
   

 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
   

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   

 6. het schrijf- en mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
   

 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   

 8. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
   

 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
   

 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
   

 11. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

herroepingsrecht

VIII. HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
   

 2. De consument die van dit recht gebruik wenst te maken, gaat akkoord met bijkomende kosten ter afhandeling van de bestelling en gebruikt hiervoor het formulier bijgevoegd in bijlage I.
   

 3. In geval van bijkomende kosten, zal de ondernemer binnen 7 dagen verdere instructies bezorgen en een inschatting van de in lid 3 genoemde kosten meedelen.
   

 4. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:  

    a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
    b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
   

 5. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
  De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
   

 6. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 31 dagen.
   

 7. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
   

 8. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

verplichtingen

IX. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
   

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
   

 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

kosten

X. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, verkrijgt hij het recht tot terugbetaling van de goederen na terugzending of het recht tot omruiling tegen hetzelfde artikelnummer of artikel met identieke waarde. 
   

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending van de goederen, terugbetalen.

XI. DE PRIJS

deprijs
 1. De prijzen van aangeboden producten en/of diensten worden steeds weergegeven inclusief BTW.
   

 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd voor tenminste 30 dagen, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
   

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
   

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

conformiteit

XII. CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
   

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Garantie is niet van toepassing indien:
  het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende werd beschermd tegen transportschade
  wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht
  sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing
  het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid
  sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.
  Paintworkz niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek

leveringenuitvoering

XIII. LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
   

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
   

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
   

 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
   

 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
   

 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

betaling

XIV. BETALING

 1. Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddelijk te worden voldaan bij aankoop van de goederen en/of diensten. De consument bevindt zich bij aankoop akkoord met de op deze pagina beschreven algemene voorwaarden.
   

 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
   

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
   

 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

klachtenregeling

XV. KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
   

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De consument beschikt hiervoor over een periode van 31 dagen.
   

 3. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan worden ingediend via een klachtenformulier op de contactpagina van de website.  Klachten kunnen eveneens worden ingediend via schrijven op het postadres: Sint-Appolonialaan 188a, 2400 Mol, Belgium
   

 4. Klachten zullen doorgaans binnen 48 uur behandeld worden. Klachten worden ten laatste beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

geschillen

XVI. GESCHILLEN

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost, als dat niet mogelijk blijkt te zijn is, op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, uitsluitend Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

 

Vanaf 15 februari 2016 heeft de Europese Commissie een online platform gelanceerd voor buitengerechtelijke geschillenbeslechtingen op contractuele verplichtingen uit online verkoop overeenkomsten of online service overeenkomsten tussen een klant woonachtig binnen de Europese Unie en een ondernemer gevestigd binnen de Europese Unie. Je kunt dit OS platform vinden via de volgende URL:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Het ECC geeft tips om te vermijden dat je namaak koopt. Bij een vermoeden van namaak kan je klacht indienen bij het Meldpunt.

aanvullendebepalingen

XVII. AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

modelformulier

BIJLAGE 1. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Om gemakkelijk een bestelling te retouren, verwijzen we graag naar onze retourpagina.

bottom of page